Integritetspolicy Start Communication

Integritetspolicy Start Communication

Integritetspolicy Start Communication

Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss i Start Communication. Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. All behandling av personuppgifter sker utifrån tillämplig integritetslagstiftning samt enligt de riktlinjer som anges i denna policy.

Personuppgiftsansvarig

Start IT-ansvarige är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på vår webbplats. 

När sker behandling av personuppgifter?

Start behandlar dina personuppgifter när du:

  • registrerar dig via kontaktformulär
  • köper produkter eller tjänster
  • anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier,
  • anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • söker kontakt med oss i övrigt

Registrerade uppgifter

När privatpersoner gör anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. Starts strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, eller personnummer i en ansökningshandling, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med information som inhämtas

De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för:

  • Administration och leverans av beställda tjänster och för att vi ska kunna svara på förfrågningar
  • Kundvård och relevanta informationsinsatser av våra produkter
  • Sälj- och marknadsföringsändamål (i form av direktutskick eller telefonkontakt)
  • Uppföljning och utveckling av vårt tjänsteutbud.

 När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för "benchmarking" eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändiga för våra berättigade intressen som kan vara att tillhandahålla bolagets tjänster, fullfölja avtal med dig eller din arbetsgivare, följa upp kontakter och leveranser till kunder, tillvarata bolagets intresse av att driva en lönsam verksamhet och fullgöra rättsliga förpliktelser.

Utlämnande av personuppgifter

Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare och vår utgångspunkt är att vi endast lämnar ut personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Dock kan det, vid exempelvis anmälningar eller beställningar, komma att lämnas ut information till utomstående, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en kurs eller ett seminarium eller för att utföra beställningen.

Samma gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för "benchmarking" eller vill bli kontaktad av oss. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter utanför EU.

I samtliga fall ovan är Starts personuppgiftsansvarig och de leverantörer Starts använder sig av, personuppgiftsbiträden. I fall då personuppgifter lämnas ut till tredje part upprättas personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi dem. Det innebär att vi bara behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller liknande. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt register för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Om du ansökt om jobb hos oss sparar vi din ansökan i ett år om du inte lämnat specifikt samtycke till att vi får spara den för framtida rekryteringar, dock max två. Har du skickat in en spontanansökan till oss som inte är riktad mot en specifik tjänst sparar vi den i två år.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor rörande denna policy, gällande behandlingen av personuppgifter inom Start eller vill ha felaktiga uppgifter rättade eller raderade, kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-post till johanna.hellmer.wiberg@startcommunication.com.

Dina rättigheter

Du har även rätt att en gång per år kontakta personuppgiftsansvarig om du vill ha ut information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vi är alltid på jakt efter modiga uppdragsgivare och talangfulla medarbetare. Hör av dig till Johanna!

Back to top Arrow